Privacyverklaring

 

1. Algemeen

Huidige privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u toegang hebt of gebruik maakt van de website www.garagepoorten-garvo.be, verder ‘de website’ genoemd.

De website wordt ter beschikking gesteld door Vorsselmans bvba met zetel te 2930 Brasschaat, Bethaniëlei 2 en gekend onder ondernemingsnummer 0449.053.778.

Vorsselmans bvba neemt de verwerking van uw persoonsgegevens zeer ernstig en garandeert een gepaste bescherming conform de meest recente wetgeving daaromtrent.

Deze privacyverklaring dient samen te worden gelezen met onze Cookieverklaring die eveneens van toepassing is op het gebruik van de website.

U kan ons contacteren via het contactformulier op de website, met een email naar info@garvo.be, op voormeld postadres of per telefoon op het nummer 03/663.49.85.

 

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

2.1 Persoonsgegevens die u ons meedeelt

Voor een louter bezoek of het gebruik van de website hoeft u geen persoonsgegevens te verstrekken.

Wanneer u het contactformulier invult, worden volgende persoonsgegevens door ons verzameld:

  • uw naam
  • uw e-mailadres

Het door u ingevulde ‘onderwerp’ en ‘bericht’ in het contactformulier worden door ons niet beschouwd als persoonsgegevens tenzij deze informatie bevatten over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zo lang de niet-persoonsgegevens gelinkt zijn aan persoonsgegevens, worden zij ook als persoonsgegevens behandeld.

2.2 Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

De website werkt met cookies, m.n. voor Google Analytics.

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Gebruikersgegevens waaronder uw IP-adres, uw geografische locatie, uw browsertype, de duur van uw bezoek, de pagina’s die u bezoekt en de duur per pagina, patronen aangaande de frequentie en tijdstippen van uw bezoek, enz… worden tijdens uw bezoek automatische verzameld door Google Inc.

Vorsselmans bvba verzamelt verder geen persoonsgegevens via automatische hulpmiddelen.

2.3 Persoonsgegevens meegedeeld door derden

In zoverre persoonsgegevens door derden aan Vorsselmans bvba zouden worden meegedeeld, ziet Vorsselmans bvba er op toe dat deze derden de toestemming hebben bekomen om deze persoonsgegevens mee te delen.

 

3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens en wat doen wij er mee?

3.1 Persoonsgegevens die u ons meedeelt

De verwerking van uw persoonsgegevens zoals opgesomd onder 2.1 van deze privacyverklaring is noodzakelijk opdat wij de aangeboden dienst op onze website aan u zouden kunnen leveren en opdat wij hiertoe met u op een gerichte wijze in contact zouden kunnen treden.

3.2 Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

Het verzamelen van uw gegevens vermeld onder 2.2 van deze privacyverklaring heeft tot doel uw gebruiksgemak van de website te verhogen.

De opgesomde automatisch verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten en worden door hen verwerkt. We verwijzen hiervoor naar de privacyverklaring van Google en Google Analytics. Google kan deze verzamelde gegevens aan derden meedelen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De door Google verwerkte gegevens worden door ons, nadat zij anoniem werden gemaakt en in statistieken werden gegoten, gebruikt voor het analyseren van het gebruik en de efficiëntie van de website om alzo onze dienstverlening aan u te optimaliseren en het gebruiksgemak van de website nog te verhogen.

3.3 Mededeling aan derden en direct marketing

Uw persoonsgegevens worden door ons in geen enkel geval meegedeeld aan derden met uitzondering van de gegevens die worden meegedeeld aan eventuele technische dienstverleners van Vorsselmans bvba om de levering van de diensten aangeboden op de website mogelijk te maken.

Uw persoonsgegevens zullen op geen enkele manier worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

 

4. Links

De website bevat een knop om de website of pagina’s van de website te kunnen promoten of te delen op het sociale netwerk Facebook. Deze knop wordt gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Voormelde code plaatst bij gebruik onder meer een cookie (zie Cookieverklaring).

Vorsselmans bvba adviseert u om kennis te nemen van de privacyverklaring van Facebook (die regelmatig wijzigt) teneinde te weten wat zij doen met uw persoonsgegevens die zij via voormelde code verwerken.

 

5. Duur van het bewaren van uw persoonsgegevens

De bekomen persoonsgegevens worden door Vorsselmans bvba maar zo lang bewaard in hun mailbox als nodig voor het vervullen van de doelen zoals hierboven opgenomen.

Indien deze persoonsgegevens vervolgens worden overgenomen in het softwaresysteem van Vorsselmans bvba m.o.o. de uitvoering van een verdere commerciële relatie met de desbetreffende klant, worden deze persoonsgegevens bewaard zo lang als de commerciële relatie blijft duren. Dit houdt in dat de gegevens ook nog bewaard zullen worden na de plaatsing van één van onze producten, dit met het oog op mogelijke herstellingen of onderhoud in de toekomst aan dit product.

 

6. Veiligheid van uw persoonsgegevens

Vorsselmans bvba neemt alle redelijke technologische en praktische maatregelen om uw bekomen persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, vervalsing, niet-toegestane toegang of verwerking van deze gegevens.

Vorsselmans bvba kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door een derde.

 

7. Uw rechten aangaande uw persoonsgegevens

U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens die u zelf meedeelt aan Vorsselmans bvba.

U heeft op elk ogenblik het recht om gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens aangaande uw persoon waarover wij beschikken evenals om deze gegevens te verbeteren of te wijzigen.

U heeft het recht zich te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om ons op elk ogenblik te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. U dient zich er dan wel bewust van te zijn dat Vorsselmans bvba u mogelijks bepaalde diensten niet langer kan garanderen. Bij een verzoek om uw persoonsgegevens te wissen heeft Vorsselmans bvba bovendien het recht bepaalde persoonsgegevens toch te bewaren indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van contractuele verplichtingen die ze ondertussen t.a.v. u heeft en of voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Voor het uitoefenen van al uw rechten kan u een brief richten aan Vorsselmans bvba met als adres: 2930 Brasschaat, Bethaniëlei 2.